ประวัติความเป็นมา / 沿革

เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ การทำวิจัย ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรม/ โครงการ ด้านภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ   โดยสมาชิกของเครือข่ายฯ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย 9 แห่ง และสถาบันการศึกษา 2 แห่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาฏยา ตนานนท์ อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับตำแหน่งประธานคนแรกของเครือข่ายฯ  โดยมีการจัดตั้งสำนักงาน(ชั่วคราว) เครือข่ายฯ ขึ้นที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.นาฎยา ตนานนท์ ปฏิบัติงานครบตามกำหนดวาระ ในวันที่ 16 มีนาคม 2554 โดยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ได้มีมติเห็นชอบให้อาจารย์ Isao Yamaki อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น รับตำแหน่งประธานคนต่อไป

เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ด้วยเหตุที่พนักงานปฏิบัติงานลาออก สำนักเลขาธิการศูนย์เครือข่ายฯย้ายไปมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ 2556 ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับตำแหน่งของสำนักเลขาธิการศูนย์เครือข่ายฯอีก

・2556 ‐สำนักงานเครือข่ายฯ ย้ายกลับมา ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกครั้งหนึ่ง และหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับตำแหน่งเลขาธิการเครือข่ายฯ
・กุมภาพันธ์ 2554 ‐สำนักเครือข่ายฯ ย้ายไปดำเนินการ ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
・17 กรกฎาคม 2552 -จัดตั้ง เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ สำนักงาน (ชั่วคราว) ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

北部タイ日本語日本研究コンソーシアムは北部タイにおける大学、日本研究機関との文化・学術などについての発展と相互交流を目的として、2009年7月17日に加盟大学9大学、加盟機関2機関で設立された。

会長にはチェンマイ大学マスコミ学部ナッタヤー・タナーノン准教授が就任した。また事務局はチェンマイ大学日本研究センターに設置した。2011年3月16日に役員の任期満了に伴い、会長に八巻一三男先生が選出された。

2011年2月、事務局員の退職により、事務局をチェンマイ大学日本研究センターからファーイースタン大学に移転。2013年からは再びチェンマイ大学日本研究センターが事務局を担当している。

・2013年 事務局をチェンマイ大学日本研究センターへ移転
・2011年2月 事務局をチェンマイ日本研究センターからファーイースタン大学へ移転
・2009年7月17日北部タイ日本語日本研究コンソーシアム設立

・รายงานเรื่องเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ / 本コンソーシアムに関する報告:

八巻一三男(2013)「北部タイ日本語日本研究コンソーシアムの活動」 ウェブマガジン『留学交流』 2013年4月号 Vol. 25