ติดต่อเรา / 連絡先

อีเมล / Eメール/ E-mail:


  northconsortiumjp[a]gmail.com ([a]⇒@)

โทรศัพท์ / 電話番号 / Telephone Number:


  053-943284 (+66 Thailand) 
    (ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /チェンマイ大学人文学部日本研究センター)

ที่อยู่ / 所在地 / Address:


สำนักเลขาธิการศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ใน ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ( แผนที่ )
 
The Secretariat of the Northern Thai University Consortium for Japanese Language- Japanese Studies in Japanese Studies Center, Faculty of Humanities, Chiang Mai University, 239 Huaykaew Rd., T. Suthep, A.Muang, Chiang Mai 50200, Thailand. ( MAP )