โครงสร้างเครือข่ายฯ / コンソーシアム組織


คณะกรรมการบริหาร / 運営委員会

ประธานกรรมการเครือข่าย / 会長

 Isao Yamaki / 八巻 一三男 (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น / ファーイースタン大学)

เลขาธิการเครือข่าย / 事務局長

 Saranya Kongjit / อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ / サランヤー・コンジット (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / チェンマイ大学)

ผู้ช่วยเลขาธิการเครือข่าย / 副局長

 Masayuki Nishida / 西田 昌之 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / チェンマイ大学)

เหรัญญิก / 会計

 Ryota Wakasone / 若曽根 了太 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / チェンマイ大学)

กรรมการ / 委員

 ผู้แทนจากสมาชิกศูนย์เครือข่ายฯ / 各加盟大学・機関代表


ข้อบังคับ ของศูนย์เครือข่ายสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและสถาบันด้านญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษา
北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム会則