โครงสร้างเครือข่ายฯ / コンソーシアム組織


คณะกรรมการบริหาร / 運営委員会

ประธานกรรมการเครือข่าย / 会長

 Isao Yamaki / 八巻 一三男 (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น / ファーイースタン大学)

เลขาธิการเครือข่าย / 事務局長

 Benjang Jaisai der Arslanian / ผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง / ベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アスラニアン (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / チェンマイ大学)

ผู้ช่วยเลขาธิการเครือข่าย / 副局長

 Dr. Yusuke Tominaga / 冨永 悠介(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / チェンマイ大学)

เหรัญญิก / 会計

 Hikaru Yokobori / 横堀 ひかる (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / チェンマイ大学)

กรรมการ / 委員

 ผู้แทนจากสมาชิกศูนย์เครือข่ายฯ / 各加盟大学・機関代表


ข้อบังคับ ของศูนย์เครือข่ายสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและสถาบันด้านญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษา
北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム会則