Thursday, November 13, 2014

ใบสมัครประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

                                                             
           เลขที่........................
 
                                                                                                                                         รูปถ่าย 1 นิ้ว
                                                                                                                                                             1 รูป
                                                                                                                                                              หน้าตรง


ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ                        
3/3 ถนนสามล้าน  ต.พระสิงห์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200
โทร. 053-814550, 053-814344  โทรสาร 053-814550

ชื่อ นามสกุล  (ภาษาไทย)................................................................................................................
                            (ภาษาญี่ปุ่น)...............................................................................................................
                           (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................
เกิดวันที่....................เดือน.......................................พ.ศ....................................อายุ.....................ปี
สัญชาติ...................................เชื้อชาติ..........................................ศาสนา............................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เลขที่........................หมู่ที่..............................ซอย.............................
ถนน............................แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ...........................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์..................................
โทรสาร..........................................มือถือ....................................อีเมล...............................................
ชื่อสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่....................................................................................................
วิชาเอก.................................................คณะ...................................................ชั้นปี.............................
หัวข้อเรื่องที่ประกวด
                ชื่อภาษาไทย...........................................................................................................................
                ชื่อภาษาญี่ปุ่น.........................................................................................................................
                พร้อมแนบบทความมาด้วย จำนวน.............................หน้า
          คุณสมบัติของผู้สมัคร กรุณาทำเครื่องหมาย R ตามข้อความที่เป็นจริง
 

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 10

รายละเอียดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 10
1. คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ (รายละเอียดของคุณสมบัติให้ถือในใบสมัครเป็นสำคัญ)
1.               กำลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขตจังหวัดภาคเหนือ
2.               มีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น  ไม่จำเป็นต้องเรียนเอกภาษาญี่ปุ่น
3.               ผู้สมัครถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
4.               บิดา หรือ มารดา ของผู้สมัครถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
5.               ไม่เคยไปญี่ปุ่นเกิน 3 เดือน ใน 3 ปีที่ผ่านมา
6.               ไม่เคยเป็นผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น  ในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักงานภาคเหนือ

Monday, November 3, 2014

พิธีมอบทุนการศึกษา โดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557

          ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท
1. ทุนผลการเรียนดีเด่น (ทุนเรียนดี)
2. ทุนสนับสนุนโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นฯ

   และการเสวนาพร้อมการบรรยายพิเศษ โดยผู้แทนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยในหัวข้อ การทำงานในบริษัทญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.30 – 16.30 .ณ ห้องบรรยาย HB5100  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


                                             ภาพบรรยาศภายในงาน

  
จุดลงทะเบียน จ่ายเงินค่าเดินทาง และ เช็คเอกสารนักศึกษารับทุน