รายงานกิจกรรม / 活動報告

・รายงานกิจกรรม ของศูนย์เครือข่ายสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและสถาบันด้านญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษา
・北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム活動報告

ปี 2557/2014年

No. ชื่อโครงการ/กิจกรรม / 事業名 PDF Download 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
チェンラーイ・ラーチャパット大学
1.1 ค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น/日タイ学生交流キャンプ
1.2 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น/日本語の教え方のセミナー
1.1
1.2
2 มหาวิทยาลัยพะเยา
パヤオ大学
2.1 การเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น/日系企業訪問
2.2 การแข่งขันไพ่คารุตะ (มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น) /教室活動開発のためのワークショップ(ファーイースタン大学との合同事業)
2.1
2.2
3 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
チェンマイ大学人文学部日本研究センター
3.1 สัมมนาการวิจัยญี่ปุ่น/日本研究連続講義
3.2 โครงการจัดทำวารสารด้านญี่ปุ่นศึกษา/日本研究論集作成・配布事業
3.1
3.2 
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
チェンマイ・ラーチャパット大学
4.1 ค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น/日タイ学生キャンプ
4.2 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาระวางไทยกับญี่ปุ่น/日本文化交流
4.3 การเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น/日系企業訪問
4.1
4.2
4.3
5 ศูนย์เครือข่ายฯ
北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム
5.1 การสัมมนาเชิงธุรกิจร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น/日本企業セミナー
5.2 การเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น/北部タイ日系企業訪問
5.3 การสนับสนุนการจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ/北部タイ大学スピーチコンテスト
5.1
5.2
5.3・ผลการค้นคว้า/ 調査データ
・北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム加盟大学・機関に在籍する日本語・日本研究主専攻の学生数 推移(2009、2012‐2017) (調査:北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム*2010年・2011年未調べ) 


・加盟各大学毎の日本語・日本研究主専攻の学生数 推移(2009、2012‐2017)


 (調査:北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム *2010年・2011年未調べ)