Thursday, April 6, 2017

ประชาสัมพันธ์/おしらせ : การบรรยายเชิงปฏิบัติการด้านญี่ปุ่นศึกษา"ล่ามภาษาญี่ปุ่นและการเป็นล่ามมืออาชีพ"/ 日本研究公開セミナー『日本語通訳・翻訳のプロフェッショナル』


ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการบรรยายเชิงปฏิบัติการด้านญี่ปุ่นศึกษา
北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより講演会のご案内をいたします。

ในหัวข้อ "ล่ามภาษาญี่ปุ่นและการเป็นล่ามมืออาชีพ"
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
เวลา 9:00-16:00 น.

9:00-12:00 น. หัวข้อ "ล่ามในบริษัทญี่ปุ่น"
บรรยายโดย อ.กัลยา แสนใจมูล อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยพายัพ

13:00-16:00 น. หัวข้อ "ล่ามภาษาญี่ปุ่นด้านการทูต"
บรรยายโดย คุณ Hisao HOROKOSHI รองกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรยาย : ภาษาไทย

テーマ:『日本語通訳・翻訳のプロフェッショナル』
20174229時から16時まで

1.『日系企業の通訳』
ガンラヤー・ セーンジャイムーン
パヤップ大学日本語日本文化学科講師
時間:9:00-12:00

2.『外交における日本語通訳』
堀越久男
在チェンマイ日本国総領事館 総領事代理
時間:13:00-16:00

チェンマイ大学人文学部日本研究センター6号館1
使用言語:タイ語


Monday, April 3, 2017

Report : โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ครั้งที่ 6 / 第6回日系企業訪問

วันพุธที่ 29 เมษายน 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือได้จัดโครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ครั้งที่ 6

2017年3月29日(水)、北部タイ日本語日本研究コンソーシアム主催による「第6回日系企業訪問」を開催しました。

โครงการนี้ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ได้รับทราบข้อมูลและรับรู้ถึงสถานภาพของทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น และนำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปถ่ายทอดแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

日系企業訪問は、ラムプーン工業地域の日系企業を訪ね、企業における日本語話者人材の現状を知り、今後の大学における教育、進路指導に役立てるために行っています。

ช่วงเช้า : เยี่ยมชมบริษัท UTAX F.M Co.,Ltd. EPZ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
午前中は UTAX F.M Co.,Ltd. EPZ 社で工場見学と意見交換をさせて頂きました。


Saturday, March 25, 2017

Report :การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่2 / 2559 / 2016年度第2回 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議開催


วันที่ 18 มีนาคม 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ในฐานะสำนักงานชั่วคราว ของเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่2 / 2559 ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการประชุมฯ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกจำนวน 8 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 1 แห่ง และหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมช่วงเช้า มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ เช่น การจัดค่ายอบรมภาษาญี่ปุ่น และโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ตลอดจนโครงการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา เป็นต้น

2016年第2回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、318日土曜日、チェンマイ大学日本研究センターにおいて開催されました。

北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関から代表が集まり、 バンコクからも盤谷日本人商工会議所(JCC)の代表が参加しました。午前中は、各大学から日本語キャンプや文化交流プログラム、公開講演会などの活動、および会計の中間報告が行われました。
เรียงลำดับจากทางซ้าย
Mr. Masaki Satou  (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
Mr Tsuyoshi Inoue  (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
Mr. Youichi Tsutsumi (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
Ms. Nami Fujishita (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
左から順に
佐藤正喜氏(盤谷日本人商工会議所教育担当委員)
井上毅氏(盤谷日本人商工会議所専務理事)
堤陽一氏(盤谷日本人商工会議所事務局長)
藤下奈美氏(盤谷日本人会議所事務局)


อาจารย์ Isao Yamaki (ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ: กลาง)
อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ซ้าย)
八巻一三男 会長(北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム:中央)
サランヤー・コンジット所長(チェンマイ大学日本研究センター:左)


อาจารย์ Ryota Wakasone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) นำเสนอการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ
若曽根了太先生(チェンマイ大学人文学部日本語学科)による会計の中間の報告


รายงานโครงการการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12
โดยอาจารย์ ธีรัช ปัญโญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วลัยพร กาญจนาการุณ (คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือและอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ティラット・パンヨー講師  と ワライポン・ガーンチャナーカールン助教授 
(タイ国元日本留学生協会北部支部運営委員及びチェンマイ大学人文学部日本語学科)
による第12回北部タイ大学生日本語スピーチコンテストの報告อาจารย์ Isao Yamaki แนะนำหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยรวบรวม 
“บทประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ปี พ.ศ.2559”
八巻一三男先生による 「2016年北部タイ大学スピーチコンテスト原稿集」の紹介


อาจารย์ Yumiko Shima (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) รายงานการดำเนินโครงการ
志摩由美子先生(チェンマイラチャパット大学)による活動報告


ส่วนในการประชุมช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยสมาชิก ได้แนะนำหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับ
การดำเนินงานร่วมกันในกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือ
午後は各大学がカリキュラムや教育プログラムの紹介した後に、北部タイ大学間の連携・協力の可能性について討議しました。
 อาจารย์ โขมพัฒน์ ประวัง (มหาวิทยาลัยพะเยา) แนะนำโปรแกรมอบรมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2016
コーマパット・プラワン先生(パヤオ大学)による2016年度大学日本語教育
セミナープログラムの紹介

Wednesday, February 15, 2017

ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์หนังสือ / 出版のお知らせ


ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ทำการตีพิมพ์  
" หนังสือสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ปี พ.ศ.2559 "北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムから
2016年北部タイ大学生スピーチコンテスト原稿集』が出版されました。

ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา รอบที่2/2017

รอบที่ 2 :

สมัครผ่านระบบออนไลน์:
วันที่ 20 มีนาคม จนถึง วันที่ 12 เมษายน 2560

第2次募集受付:

オンライン受付:2017年3月20日から4月12日まで

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/
オンライン受付先: http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/


กำหนดสอบข้อเขียน : วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
筆記試験:2017年4月24日(月)場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター

กำหนดสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน): วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
面接試験:2017年4月26日(水)場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター 

วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก:วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
合格発表日:2017年5月10日

ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร เพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 
大学院応募受付先: 
โทรศัพท์ 053-942405-6

หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฯ เพิ่มเติม
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่: 
โทรศัพท์/電話番号/Telephone: 053-943284 
อีเมล/Eメール/E-mail: cmujapancenter@gmail.com

ประชาสัมพันธ์ ชมเทศกาลภาพยนต์ญี่ปุ่น 2017 ณ เชียงใหม่

ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม"งานเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2017"
ภายใต้โครงการ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น
チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
日タイ修好130周年記念事業
「日本映画祭2017」のご案内をいたします。

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กำหนดจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น ในระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตส์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์
2017年2月23日(木)-26日(日)の4日間、MAYAライフスタイルショッピングセンター 5F SFXシネマにおいて国際交流基金バンコク文化センター主催で「日本映画祭2017」が開催されます。

ค่าเข้าชม:80 บาท
チケット代:80バーツ /1タイトル
ตารางฉาย:
上映スケジュール
Thu 23 Feb
18.30  Opening Event
19.00 Screening: In This Corner of the World 『この世界の片隅に』(128 min.)

Fri 24 Feb
18.30-20.30 Harmonium『淵に立つ』 (118 min.)

Sat 25 Feb
14.00-16.00 Chihayafuru Part 1 『ちはやふる・上の句』 (111 min.)
16.30-18.10 Chihayafuru Part 2 『ちはやふる・下の句』(102 min.)
18.40-20.40 Sweet Bean (An) 『あん』(113 min.)

Sun 26 Feb
14.00-16.20 Sanada Ten Braves 『真田十勇士』(135 min.)
16.50-19.20 The Top Secret:Murder in Mind 『秘密:THE TOP SECRET 』(148 min.)
19.40-21.50 Creepy 『クリーピー』(130 min.)

Friday, February 10, 2017

ประชาสัมพันธ์/おしらせ

ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 12
北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより
第12回北部タイ大学生日本語スピーチコンテストの
ご案内をいたします。

ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30-17.00น.
ณ ห้องอินทนิน สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
MAP:http://www.uniserv.cmu.ac.th/contact.php

2017年2月25日土曜日
8:00‐17:00
チェンマイ大学UNISERV インタニン・ホール
MAP:http://www.uniserv.cmu.ac.th/contact.php

จัดโดย
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับ
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

主催:
タイ国元日本留学生協会北部支部・在チェンマイ日本国総領事館

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน
ผู่ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 
053-814344, 053-814550
หรือ www.ojsatn.com

参加費無料
さらに詳細情報をご希望の方はタイ国元日本留学生協会北部支部まで
053-814344, 053-814550
หรือ www.ojsatn.com