Thursday, November 13, 2014

ใบสมัครประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น

                                                             
           เลขที่........................
 
                                                                                                                                         รูปถ่าย 1 นิ้ว
                                                                                                                                                             1 รูป
                                                                                                                                                              หน้าตรง


ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ                        
3/3 ถนนสามล้าน  ต.พระสิงห์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200
โทร. 053-814550, 053-814344  โทรสาร 053-814550

ชื่อ นามสกุล  (ภาษาไทย)................................................................................................................
                            (ภาษาญี่ปุ่น)...............................................................................................................
                           (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................
เกิดวันที่....................เดือน.......................................พ.ศ....................................อายุ.....................ปี
สัญชาติ...................................เชื้อชาติ..........................................ศาสนา............................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เลขที่........................หมู่ที่..............................ซอย.............................
ถนน............................แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ...........................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์..................................
โทรสาร..........................................มือถือ....................................อีเมล...............................................
ชื่อสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่....................................................................................................
วิชาเอก.................................................คณะ...................................................ชั้นปี.............................
หัวข้อเรื่องที่ประกวด
                ชื่อภาษาไทย...........................................................................................................................
                ชื่อภาษาญี่ปุ่น.........................................................................................................................
                พร้อมแนบบทความมาด้วย จำนวน.............................หน้า
          คุณสมบัติของผู้สมัคร กรุณาทำเครื่องหมาย R ตามข้อความที่เป็นจริง
 

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 10

รายละเอียดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 10
1. คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ (รายละเอียดของคุณสมบัติให้ถือในใบสมัครเป็นสำคัญ)
1.               กำลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขตจังหวัดภาคเหนือ
2.               มีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น  ไม่จำเป็นต้องเรียนเอกภาษาญี่ปุ่น
3.               ผู้สมัครถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
4.               บิดา หรือ มารดา ของผู้สมัครถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
5.               ไม่เคยไปญี่ปุ่นเกิน 3 เดือน ใน 3 ปีที่ผ่านมา
6.               ไม่เคยเป็นผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น  ในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักงานภาคเหนือ

Monday, November 3, 2014

พิธีมอบทุนการศึกษา โดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557

          ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท
1. ทุนผลการเรียนดีเด่น (ทุนเรียนดี)
2. ทุนสนับสนุนโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นฯ

   และการเสวนาพร้อมการบรรยายพิเศษ โดยผู้แทนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยในหัวข้อ การทำงานในบริษัทญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.30 – 16.30 .ณ ห้องบรรยาย HB5100  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


                                             ภาพบรรยาศภายในงาน

  
จุดลงทะเบียน จ่ายเงินค่าเดินทาง และ เช็คเอกสารนักศึกษารับทุน

Sunday, January 19, 2014

第3回北部タイ日系企業訪問に参加して

3回北部タイ日系企業訪問に参加して

2014.1.14 ファーイースタン大学 八巻 一三男

        2014110日(金)北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム合同事業で第3回北部タイ日系企業訪問を行った。今年訪問した企業は、タイ・サカエレースとタイニチの2社である。845にファーイースタン大学を出発、930にタイ・サカエレースに到着する。サカエ・レースの日本での創業は1958年で、ランプーンでは2002年に始業した。リバースレースについてデザイン、染色、仕上げまで行っている世界で唯一の企業である。近代におけるレースはルイ14世や、マリー・アントワネット、ポンパドール夫人などフランス貴族が身につけていた衣装に使われていた。産業革命後イギリスがレース用の機械を生産し発展する。サカエレースの所有している機械も100年以上前にイギリスで生産された機械であるという。現在稼動している当時の機械は世界でサカエレースのものだけだという。ワコールや海外企業に商品を卸していて、ランプーンの従業員は343名。その中に、ラオス人17名、中国人2名、日本人5名がいる。企業訪問は創業50周年時に作られたDVDを見た後、工場を見学する。1本のナイロンを縒る[これを撚糸(ねんし)という]作業から始まり、機械で複数のナイロンを編んだり、設定されたデザインのパターン通りに機械が作業をしているのを見る。機械で行う作業と職人による手作業の部分とがある。とても緻密な作業である。輸出部やデザイン部も見学させてもらう。デザイン部ではコンピュータを使って今年の顧客からの要望や売れ筋にあわせたデザインのパターンが考案されていた。工場見学が終わってから質疑応答の時間をとってもらって終了となる。帰りに各人におみやげをいただく。

Sunday, January 12, 2014

โครงการศึกษาดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ(UCJ.) 
       จัดโครงการศึกษาดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน 
    เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 08.30น.-15.45น. 
ที่ บริษัท Thai Sakae Lace Co.,Ltd. และ บริษัท Thai Nichi Co.,Ltd.