Sunday, January 12, 2014

โครงการศึกษาดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ(UCJ.) 
       จัดโครงการศึกษาดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน 
    เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 08.30น.-15.45น. 
ที่ บริษัท Thai Sakae Lace Co.,Ltd. และ บริษัท Thai Nichi Co.,Ltd. 
 
 

บริษัท Thai Sakae Lace Co.,Ltd.
 
 
 
 
 
บริษัท Thai Nichi Co.,Ltd. 
 
 
ในการนี้ ขอขอบพระคุณ บริษัทที่ บริษัท Thai Sakae Lace Co.,Ltd. และ บริษัท Thai Nichi Co.,Ltd. 
ที่ให้ความอนุเคราะห์ต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงงงาน รวมทั้งขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้