ภารกิจของศูนย์เครือข่ายฯ / コンソーシアムの活動

เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ มีภารดำเนินโครงการหลัก 3 ด้านดังต่อไปนี้
北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムでは、以下の三つの事業を主な活動としています。

1. โครงการมอบทุนการศึกษา (ให้แก่นักศึกษา จากสถาบัน/หน่วยงาน สมาชิกเครือข่ายฯ) / 奨学金事業(対象:コンソーシアム加盟機関)
ตั้งแต่ 2552 เป็นต้นมา เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาฯ มีการจัดโครงการพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษา จากสถาบัน/ หน่วยงาน สมาชิกของเครือข่ายฯ ปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาในเขตภาคเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JCC)

2009年度より毎年、盤谷日本人商工会議所よりご支援いただき、タイ北部における日本語、日本研究を奨励するためにコンソーシアム加盟機関の学生に奨学金を支給しております。

 a. ทุนการศึกษาโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น / 日本短期留学奨学金
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นศึกษา จำนวน 2 ทุน / สถาบัน - 20,000 บาท / ปี / คน
日本語専攻学科の成績優秀者 各機関2枠、20,000バーツ/年/人

 b. ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดี / 優秀学生奨学金
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเรียนดีที่เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น แต่ละสถาบัน 1 ทุนต่อจำนวนนักศึกษา 100 คน - 20,000 บาท / ปี / คน
日本語専攻学科の成績優秀者、各大学学生100人に対して1枠、20,000バーツ/年/人

c. ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / 日本研究大学院生奨学金
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่เรียนญี่ปุ่นศึกษาอยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัย แต่ละสถาบัน 2 ทุน - 30,000 บาท / ปี / คน
加盟大学院にて日本研究を専攻する大学院生 各機関2枠、30,000バーツ/年/人
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 พิธีรับมอบทุนการศึกษาครั่งแรก ณ โรงแรมอมารี รินคำ เชียงใหม่
2009年11月21日アマリ・リンカムホテルにて行われた第1回奨学金授与式
2.โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกเครือข่าย / 活動支援事業 
 เครือข่ายฯ จะมีการสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกเครือข่ายฯ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC)
 
コンソーシアム加盟大学機関が企画、参加する事業に対して、盤谷日本人商工会議所よりご支援いただき、活動をサポートしています。

2‐1. กิจกรรมร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายฯ / 共同企画
【 กิจกรรมได้จัด / 主な事業】
・การเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น(เครือข่ายฯ)
・日系企業訪問 (主催:コンソーシアム)
・การสัมมนาเชิงธุรกิจร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น(เครือข่ายฯ)
・日本企業セミナー(主催:コンソーシアム)
・การสนับสนุนการจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ(สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สำนักงานภาคเหนือ)
・北部タイ大学生スピーチコンテスト (主催:タイ王国元日本留学生協会北部支部)
・โครงการ JENESYS (กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น 2554)
・21世紀東アジア青年大交流計画(JENESYS Program)(主催:日本国外務省 2011年)
・โครงการ Kizuna Project (กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น 2555)
・絆プロジェクト(主催:日本国外務省 2012年)
 

วันที่ 11 มกราคม 2555 การเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่นในภาคเหนือ
ไปเยียมชน Murata Electronics Thailand และ THAI NJR CO., LTD
2012年1月11日に行われた北部タイ日系企業訪問
ムラタ・エレクトロニクス・タイランドとタイNJRを訪問させていただいた。

2‐2. กิจกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัยและสถาบัน / 個別企画
【 กิจกรรมได้จัด / 主な事業】
・การแข่งขันกีฬาแบบญี่ปุ่น (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์นและมหาวิทยาลัยพายัพ)
・日本式運動会(主催:ファーイースタン大学とパヤップ大学)
・การแข่งขันไพ่คารุตะ (มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น)
・カルタ大会(主催:ファーイースタン大学とパヤオ大学)
・ค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น(มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่、มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย)
・日タイ交流キャンプ(主催:チェンマイ・ラーチャパット大学、チェンラーイ・ラーチャパット大学)
・โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาระวางไทยกับญี่ปุ่น(มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่)
・日本文化交流事業(主催:チェンマイ・ラーチャパット大学)
・สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น(มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย)
・日本語の教え方のセミナー(主催:チェンラーイ・ラーチャパット大学)
・โครงการดำเนินงานกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา(ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา)
・日本研究セミナー(主催:ナレースワン大学)
・สัมมนาการวิจัยญี่ปุ่น (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
・日本研究連続講義(主催:日本研究センター)
・โครงการจัดทำวารสารด้านญี่ปุ่นศึกษา(ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา)
・日本研究論集作成・配布事業(主催:日本研究センター)

วันที่ 31 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น
ได้จัดการแข่งขันไพ่คารุตะ ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา
2011年1月31日 パヤオ大学で行われた
パヤオ大学・ファーイースタン大学によるかるた対抗戦

3.การดำเนินงานด้านธุรการของสำนักงานเครือข่ายฯ / 事務局運営事業
a. การทำงานธุรการเครือข่ายฯทั่วไป / 通常業務
 -การติดต่อสื่อสาร / 窓口業務
 -การติดต่อประสานงานกับสมาชิก / 会員との連絡
 -การส่งเสริมเครือข่าย / ネットワーク構築
 -การประชาสัมพันธ์ / 広報

b. การจัดเตรียมการประชุม / 会議運営

วันที่ 21 มีนาคม 2558 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2015年3月21日 チェンマイ大学で行われたコンソーシアム定例会議