Wednesday, December 13, 2017

【Report】งานสัมมนา“การศึกษาภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือในอนาคต” / 教員セミナー『北部タイにおける日本語・日本研究の教育の未来のために』 開催


วันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการสัมมนาเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ในหัวขอ “การศึกษาภาษาญี่ปุนและญี่ปุนศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือในอนาคต” ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ จังหวัดเชียงราย

2017年12月9-10日北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムで、バンコク日本人商工会議所の助成を受けて、教員セミナー『北部タイにおける日本語・日本研究の教育の未来のために』をくチェンラーイ県チェンコーンのフォーチュン・リバービュー・ホテル・チェンコーンで開催しました。


Sunday, November 26, 2017

【Report】งานสัมมนาเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2560 / 2017年度北部タイコンソーシアムセミナー開催

ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้รับการสนับสนุนจาก หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดงานสัมมนาประสบการณ์ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ งานสัมมนาการเรียนการสอนตำรา “มารุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” ณ ห้อง PC421 อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ

2017年11月19日(日) 9.00 – 13.00、北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムでは、バンコク日本人商工会議所と共催して、『タイ北部・ラムプーン工業地域での就業経験』及び 『教科書「まるごと」による日本の言語と文化の教え方』をパーヤップ大学・ペンターコート校舎PC421教室において開催しました。

   งานสัมมนาประสบการณ์ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือในช่วงเช้า ทางเครือข่ายฯ เรียนเชิญคุณพัทธรา ปิ่นสกุล(ผู้มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ระยะเวลา 11 ปี ) และ อาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงศ์ (เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ระยะเวลา 8 ปี และปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ) ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมญี่ปุ่น มาบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงาน สิ่งสำคัญในการทำงาน รวมทั้งการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน ทางเครือข่ายฯ หวังว่าคณาจารย์ที่เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ครั้งนี้ โดยเฉพาะคณาจารย์ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นและนำไปแนะแนวอาชีพและการทำงานในอนาคตแก่นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไป 
   นอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัยและระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย

午前中の『タイ北部・ラムプーン工業地域での就業経験』では、日系企業に就職経験のあるパッタラー・ピンサクン氏(日系企業11年勤務)とパッチャヤー・ソーポーンシティポン先生(日系企業8年勤務、現在パーヤップ大学人文社会学部日本語日本文化学科 非常勤講師)に日系企業で体験して得たことや、就職するまでに必要なこと、日本語を使って仕事をすることについて、参加くださったコンソーシアム加盟大学教員および北部タイ高校教員にわかりやすくご講義いただきました。さらにワークショップでは大学や高校での日本語教授について意見交換を行いました。

   งานสัมมนาการเรียนการสอนตำรา “มารุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” ในช่วงบ่าย ทางเครือข่ายฯ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Japan Foundation คือ อาจารย์ Naoko Hayakawa และ อาจารย์ฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์ มาบรรยายและแนะนำเกี่ยวกับการใช้ตำรา “มารุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

午後中の『教科書「まるごと」による日本の言語と文化の教え方』についての説明セミナーでは、国際交流基金バンコク日本文化センターの早川直子先生とトリッティマー・ルキラック先生をお招きして、教科書『まるごと』の日本語教授での使用法についてご紹介いただきました。


【Report】พิธีมอบทุนการศึกษา โดย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และงานสัมมนาญี่ปุ่น / バンコク日本人商工会議所第9回奨学金授与式と第6回日本セミナー開催

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ครั้งที่ 9 และงานสัมมนาญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ หอการแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

2017年11月18日(土)、第9回バンコク日本人商工会議所奨学金授与式と第6回日本セミナーを北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム主催でパーヤップ大学・サーイスリー・ジュティグン博士記念音楽ホールにおいて行いました。


Tuesday, November 21, 2017

【Report】โครงการJapanese Society in Film ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学での映画から見る日本社会『のんちゃんのり弁』上映会&セミナー開催

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ กำหนดจัดโครงการ Japanese Society in Film เรื่อง " ข้าวกล่องน้อยหน้ายิ้มของแม่(Noriben -the Recipe for Fortune-)

2017年10月20日 9:00 - 12:00、ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学で開催された『映画から見る日本社会「のんちゃんのり弁」上映会&セミナー』(共催:ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学、国際交流基金、北部タイ日本語日本研究コンソーシアム、ナレ―スワン大学、チェンマイ大学人文学部日本研究センター、協賛:バンコク日本人商工会議所)に対して開催協力をいたしました。

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า (สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

同セミナーでは、ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学人文社会学部東洋言語学科日本語科講師トーサック・ロムソムサー先生に日本の女性の抱える問題についてご講義いただきました。Friday, October 27, 2017

ประชาสัมพันธ์การบรรยายแนะนำบริษัทญี่ปุ่นพร้อมการเสวนา ครั้งที่ 6/ 第6回日本セミナー開催のお知らせเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより講演会のご案内


“การบรรยายแนะนำบริษัท/องค์กร ญี่ปุ่นในประเทศไทย

พร้อมการเสวนาพิเศษในหัวข้อ การทำงานในบริษัทญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน” ครั้งที่ 6

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ หอการแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล มหาวิทยาลัยพายัพ

จัดโดยเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ 

ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯและ มหาวิทยาลัยพายัพ

第6回日本セミナー「在タイ日系企業の現在」、および在タイ日系企業講演・ご紹介

2017年11月18日(土)、13:00-16:00

パヤップ大学サーイスリー・ジュティグン・ミューシックホール
(Saisuree Chutikul Music Hall)

主催:北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム、バンコク日本人商工会議所、

パヤップ大学โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม ได้รับสาระความรู้ และรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งการบรรยายฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

(1) คุณประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ จากบริษัท Toyota Motor Thailand Co., Ltd. 

(2) คุณวลัยรัตน์ อภินัยนาถ จากบริษัท AEON (Thailand) CO., Ltd. 

(3) คุณภาวิณี สมทรัพย์ จากบริษัท Japan Airlines Co., Ltd.

本セミナーでは、タイにおける日系企業・機関の詳細な情報を、興味のある皆さんにお伝えし、講演を通して、将来、日系企業で求職をする準備を調えられるようにすることを目的としています。今回、以下の日系企業三社の代表を講演者にお呼びしております。

(1) プラパン・ジャンワタナポン氏(Mr. PRAPHAN JANWATTHANAPHONG)
Toyota Motor Thailand Co., Ltd. 

(2) ワライラット・アピナイナート氏(Ms. WALAIRAT APINAINAD)
AEON (Thailand) CO., Ltd. 

(3) パーウィニー・ソムサップ氏(Ms. PAWINEE SOMSAP)
Japan Airlines Co., Ltd. 


เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า 

ทาง e-mail : northconsortiumjp@gmail.com

ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

参加費無料!! 参加ご希望の方は以下、 

2017年11月10日まで 

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムの 
e-mail : northconsortiumjp@gmail.comまでご連絡ください。

Wednesday, October 11, 2017

【ประชาสัมพันธ์】เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการJapanese Society in Film ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/ ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学での映画から見る日本社会『のんちゃんのり弁』上映会&セミナー開催のお知らせ

เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ร่วมกับสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
โดยการสนับสนุนจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
กำหนดจัดโครงการ Japanese Society in Film
เรื่อง " ข้าวกล่องน้อยหน้ายิ้มของแม่(Noriben -the Recipe for Fortune-)" 

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-11.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า 
ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-7042958 

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムでは、
ピブンソンクラーム・ラチャパット大学人文社会学部、
チェンマイ大学人文学部日本研究センターと
国際交流基金バンコク文化センターと共催して、
「第40回日本映画祭」の一環として
「映画から見る日本社会:『のんちゃんのり弁』上映会&セミナー」
を開催します。

日時:2017年10月20日(金)08:30-11:30 
場所:ピブンソンクラーム・ラチャパット大学人文社会学部校舎 会議室 1階

参加費無料!! 
参加ご希望の方は以下、 
日本研究センター 089-7042958 までご連絡ください。
Wednesday, August 2, 2017

ประชาสัมพันธ์ / お知らせ : การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究公開セミナー

เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา
ในหัวข้อ
"วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวัน"

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより講演会のご案内をいたします。
『〈日記文化〉から考える近代日本 』

2017年8月27日 (日) 9:00 - 12:00
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階


―――

"วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวัน” ในญี่ปุ่นปัจจุบันคืออะไร :
พินิจจากการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศ

Yusuke TANAKA
Assistant Professor, Center for Liberal Arts, Meiji Gakuin University

―――

การเรียนการสอน “ภาษาญี่ปุ่น” กับบันทึกประจำวันในอาณานิคมไต้หวัน :
บันทึกประจำวันถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร

Kyoko OOKA
PhD Candidate, Interdisciplinary Cultural Studies,
Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo

――――

การอบรมเกี่ยวกับบันทึกประจำวันในระบบการศึกษาในโรงเรียนญี่ปุ่น :
การสืบทอดการเขียนและการอ่านบันทึกประจำวัน

Hiroyuki TSUTSUMI
Lecturer, Department of Sports and Health Management,
School of Business Information, Jobu University

―――

講義1:近代日本の〈日記文化〉とは何か:「書くこと」の歴史の国際比較を見据えながら

田中 祐介
明治学院大学 教養教育センター 助教

―――

講義2:植民地台湾の日記と「国語」教育: 日記はどのように教育にとりいれられたか

大岡 響子
東京大学 総合文化研究科超域文化科学専攻 博士候補生

―――

講義3:日本の学校教育における日記指導:日記を読むこと・書くことの継承

堤 ひろゆき
上武大学 ビジネス情報学部 講師

―――

บรรยาย : ภาษาญี่ปุ่น・ภาษาไทย
使用言語:日本語・ タイ語

ผู้ดำเนินรายการ :อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA
(รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
モデレーター:西田 昌之
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター副所長)

ผู้แปลความภาษาไทย :  อาจารย์ ดร.ปิยธร แก้ววัฒนะ
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
タイ語通訳:ピヤトーン・ゲーウワタナ講師
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)

สนับสนุนโดย : หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
助成:バンコク日本人商工会議所

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!!
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า
ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284

参加費無料!!
参加ご希望の方は
日本研究センター電話番号 053-943284(日本語可)まで。
申込期限:2017年8月18日まで

Wednesday, June 7, 2017

Report : การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1 / 2560 / 2017年度第1回 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議開催


วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1 / 2560 ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการประชุมฯ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 8 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 1 แห่ง และผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมช่วงเช้า มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเริ่มต้นด้วยการประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมของสมาชิกเครือข่ายฯ นอกจากนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆประจำปีการศึกษา 2559 ทีผ่านมา เช่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น การเยี่ยมชมศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตลอดจนแผนโครงการประจำปีการศึกษาหน้า เป็นต้น

2017年第1回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、6月3日土曜日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて開催されました。

北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関から代表が集まり、 バンコクからもバンコク日本人商工会議所(JCC)の代表が参加しました。午前中は、まず全大学で共同事業について話し合われ、その後、各大学から日系企業訪問、文化交流プログラム、公開講演会などの活動、および会計の最終報告が行われました。午後は来年度の助成プログラムのプレゼンテーションが行われました。
ผศ.ทรงพันธ์ ตันตระกูล (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ソンパン・タンタグーン准教授(チェンマイ大学人文学部学生厚生および同窓会担当副学部長)


Mr.Tsuyoshi Inoue (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ:ซ้าย)
Ms. Nami Fujishita (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ:ขวา)
井上毅氏(盤谷日本人商工会議所専務理事:左)
藤下奈美氏 (バンコク日本人会議所:右)

พิธีกร:อาจารย์ Toshiaki Kanaya (มหาวิทยาลัยพะเยา)
司会:金谷俊暁先生(パヤオ大学)
อาจารย์ Yoko Harano (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:ซ้าย)
อาจารย์ วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:ขวา)
原野ようこ先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学:左)
ワリット・ソーイヂャートゥロン先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学:右)

อาจารย์ Akino Minato (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:ซ้าย)
อาจารย์ ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:ขวา)
湊あきこ先生(ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学:左)
トーサック・ロムソムサー先生(ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学:右)

อาจารย์ Jun Matsubara (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
松原潤先生(ナレースワン大学)


อาจารย์ Hiroyuki Tanaka แนะนำหนังสือการสื่อสารธุรกิจ ฉบับภาษาญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นหนังสือที่จัดทำร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
田中ヒロユキ先生による「ビジネスコミュニケーションの日本語テキスト」の紹介
パヤオ大学とファーイースタン大学が合同事業でテキストを作成しました。Thursday, May 18, 2017

【ประชาสัมพันธ์】งาน JOB FAIR 2017 ครั้งที่ 6 -กรุงเทพฯ / 第6回バンコク・日系企業就職フェア開催について


สำนักเลขาธิการศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

งาน JOB FAIR 2017 ครั้งที่ 6
ระหว่างวันศุกร์ที่ 16 และ วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 (2 วัน)

ณ โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

โดย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム事務局より

バンコク日本人商工会議所主催による

6回日系企業就職フェア (JOB FAIR 2017)

 の開催をお知らせいたします。


2017616金) - 17日(土)
場所:バンコク・クイーンシリキット ナショナルコンベンションセンター


Thursday, April 6, 2017

ประชาสัมพันธ์/おしらせ : การบรรยายเชิงปฏิบัติการด้านญี่ปุ่นศึกษา"ล่ามภาษาญี่ปุ่นและการเป็นล่ามมืออาชีพ"/ 日本研究公開セミナー『日本語通訳・翻訳のプロフェッショナル』


ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการบรรยายเชิงปฏิบัติการด้านญี่ปุ่นศึกษา
北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより講演会のご案内をいたします。

ในหัวข้อ "ล่ามภาษาญี่ปุ่นและการเป็นล่ามมืออาชีพ"
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
เวลา 9:00-16:00 น.

9:00-12:00 น. หัวข้อ "ล่ามในบริษัทญี่ปุ่น"
บรรยายโดย อ.กัลยา แสนใจมูล อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยพายัพ

13:00-16:00 น. หัวข้อ "ล่ามภาษาญี่ปุ่นด้านการทูต"
บรรยายโดย คุณ Hisao HOROKOSHI รองกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรยาย : ภาษาไทย

テーマ:『日本語通訳・翻訳のプロフェッショナル』
20174229時から16時まで

1.『日系企業の通訳』
ガンラヤー・ セーンジャイムーン
パヤップ大学日本語日本文化学科講師
時間:9:00-12:00

2.『外交における日本語通訳』
堀越久男
在チェンマイ日本国総領事館 総領事代理
時間:13:00-16:00

チェンマイ大学人文学部日本研究センター6号館1
使用言語:タイ語


Monday, April 3, 2017

Report : โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ครั้งที่ 6 / 第6回日系企業訪問

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือได้จัดโครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ครั้งที่ 6

2017年3月29日(水)、北部タイ日本語日本研究コンソーシアム主催による「第6回日系企業訪問」を開催しました。

โครงการนี้ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ได้รับทราบข้อมูลและรับรู้ถึงสถานภาพของทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น และนำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปถ่ายทอดแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

日系企業訪問は、ラムプーン工業地域の日系企業を訪ね、企業における日本語話者人材の現状を知り、今後の大学における教育、進路指導に役立てるために行っています。
ช่วงเช้า : เยี่ยมชมบริษัท UTAX F.M Co.,Ltd. EPZ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

午前中は UTAX F.M Co.,Ltd. EPZ 社で工場見学と意見交換をさせて頂きました。


Saturday, March 25, 2017

Report :การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่2 / 2559 / 2016年度第2回 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議開催


วันที่ 18 มีนาคม 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ในฐานะสำนักงานชั่วคราว ของเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่2 / 2559 ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการประชุมฯ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกจำนวน 8 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 1 แห่ง และหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมช่วงเช้า มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ เช่น การจัดค่ายอบรมภาษาญี่ปุ่น และโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ตลอดจนโครงการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา เป็นต้น

2016年第2回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、318日土曜日、チェンマイ大学日本研究センターにおいて開催されました。

北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関から代表が集まり、 バンコクからも盤谷日本人商工会議所(JCC)の代表が参加しました。午前中は、各大学から日本語キャンプや文化交流プログラム、公開講演会などの活動、および会計の中間報告が行われました。
เรียงลำดับจากทางซ้าย
Mr. Masaki Satou  (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
Mr Tsuyoshi Inoue  (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
Mr. Youichi Tsutsumi (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
Ms. Nami Fujishita (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
左から順に
佐藤正喜氏(盤谷日本人商工会議所教育担当委員)
井上毅氏(盤谷日本人商工会議所専務理事)
堤陽一氏(盤谷日本人商工会議所事務局長)
藤下奈美氏(盤谷日本人会議所事務局)


อาจารย์ Isao Yamaki (ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ: กลาง)
อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ซ้าย)
八巻一三男 会長(北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム:中央)
サランヤー・コンジット所長(チェンマイ大学日本研究センター:左)


อาจารย์ Ryota Wakasone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) นำเสนอการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ
若曽根了太先生(チェンマイ大学人文学部日本語学科)による会計の中間の報告


รายงานโครงการการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12
โดยอาจารย์ ธีรัช ปัญโญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วลัยพร กาญจนาการุณ (คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือและอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ティラット・パンヨー講師  と ワライポン・ガーンチャナーカールン助教授 
(タイ国元日本留学生協会北部支部運営委員及びチェンマイ大学人文学部日本語学科)
による第12回北部タイ大学生日本語スピーチコンテストの報告อาจารย์ Isao Yamaki แนะนำหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยรวบรวม 
“บทประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ปี พ.ศ.2559”
八巻一三男先生による 「2016年北部タイ大学スピーチコンテスト原稿集」の紹介


อาจารย์ Yumiko Shima (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) รายงานการดำเนินโครงการ
志摩由美子先生(チェンマイラチャパット大学)による活動報告


ส่วนในการประชุมช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยสมาชิก ได้แนะนำหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับ
การดำเนินงานร่วมกันในกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือ
午後は各大学がカリキュラムや教育プログラムの紹介した後に、北部タイ大学間の連携・協力の可能性について討議しました。
 อาจารย์ โขมพัฒน์ ประวัง (มหาวิทยาลัยพะเยา) แนะนำโปรแกรมอบรมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2016
コーマパット・プラワン先生(パヤオ大学)による2016年度大学日本語教育
セミナープログラムの紹介

Wednesday, February 15, 2017

ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์หนังสือ / 出版のお知らせ


ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ทำการตีพิมพ์  
" หนังสือสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ปี พ.ศ.2559 "北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムから
2016年北部タイ大学生スピーチコンテスト原稿集』が出版されました。

ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา รอบที่2/2017

รอบที่ 2 :

สมัครผ่านระบบออนไลน์:
วันที่ 20 มีนาคม จนถึง วันที่ 12 เมษายน 2560

第2次募集受付:

オンライン受付:2017年3月20日から4月12日まで

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/
オンライン受付先: http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/


กำหนดสอบข้อเขียน : วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
筆記試験:2017年4月24日(月)場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター

กำหนดสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน): วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
面接試験:2017年4月26日(水)場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター 

วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก:วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
合格発表日:2017年5月10日

ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร เพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 
大学院応募受付先: 
โทรศัพท์ 053-942405-6

หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฯ เพิ่มเติม
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่: 
โทรศัพท์/電話番号/Telephone: 053-943284 
อีเมล/Eメール/E-mail: cmujapancenter@gmail.com

ประชาสัมพันธ์ ชมเทศกาลภาพยนต์ญี่ปุ่น 2017 ณ เชียงใหม่

ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม"งานเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2017"
ภายใต้โครงการ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น
チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
日タイ修好130周年記念事業
「日本映画祭2017」のご案内をいたします。

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กำหนดจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น ในระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตส์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์
2017年2月23日(木)-26日(日)の4日間、MAYAライフスタイルショッピングセンター 5F SFXシネマにおいて国際交流基金バンコク文化センター主催で「日本映画祭2017」が開催されます。

ค่าเข้าชม:80 บาท
チケット代:80バーツ /1タイトル
ตารางฉาย:
上映スケジュール
Thu 23 Feb
18.30  Opening Event
19.00 Screening: In This Corner of the World 『この世界の片隅に』(128 min.)

Fri 24 Feb
18.30-20.30 Harmonium『淵に立つ』 (118 min.)

Sat 25 Feb
14.00-16.00 Chihayafuru Part 1 『ちはやふる・上の句』 (111 min.)
16.30-18.10 Chihayafuru Part 2 『ちはやふる・下の句』(102 min.)
18.40-20.40 Sweet Bean (An) 『あん』(113 min.)

Sun 26 Feb
14.00-16.20 Sanada Ten Braves 『真田十勇士』(135 min.)
16.50-19.20 The Top Secret:Murder in Mind 『秘密:THE TOP SECRET 』(148 min.)
19.40-21.50 Creepy 『クリーピー』(130 min.)

Friday, February 10, 2017

ประชาสัมพันธ์/おしらせ

ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 12
北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより
第12回北部タイ大学生日本語スピーチコンテストの
ご案内をいたします。

ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30-17.00น.
ณ ห้องอินทนิน สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
MAP:http://www.uniserv.cmu.ac.th/contact.php

2017年2月25日土曜日
8:00‐17:00
チェンマイ大学UNISERV インタニン・ホール
MAP:http://www.uniserv.cmu.ac.th/contact.php

จัดโดย
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับ
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

主催:
タイ国元日本留学生協会北部支部・在チェンマイ日本国総領事館

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน
ผู่ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 
053-814344, 053-814550
หรือ www.ojsatn.com

参加費無料
さらに詳細情報をご希望の方はタイ国元日本留学生協会北部支部まで
053-814344, 053-814550
หรือ www.ojsatn.com

Thursday, February 9, 2017

ประชาสัมพันธ์/おしらせ

ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนา
北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより
講演会のご案内をいたします。

ในหัวข้อ 

"Let's brush up your communication skills for daily Japanese conversation!"
"日常会話のためのコミュニケーションスキルをみがこう!"


วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 14.00 – 15.00 น.
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年2月24日 (金) 14:00 - 15:00 
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階


วิทยากร : Professor Takafumi SHIMIZU
Center for Language Education and Research (CLER)/
Graduate School of Languages and Linguistics, Sophia University, ญี่ปุ่น

  講演者 :清水崇文 教授 
上智大学言語教育研究センター
/大学院言語科学研究科 

บรรยาย : ภาษาญี่ปุ่น
使用言語:日本語

共催:
チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科・日本研究センター 
上智大学 言語教育研究センター (CLER)
จัดโดย : 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Center for Language Education and Research (CLER), Sophia University 

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า

ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284  (ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา)

参加費無料!! 
参加ご希望の方は以下、 
日本研究センターの電話番号 
053-943284までご連絡ください