Sunday, November 26, 2017

【Report】พิธีมอบทุนการศึกษา โดย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และงานสัมมนาญี่ปุ่น / バンコク日本人商工会議所第9回奨学金授与式と第6回日本セミナー開催

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ครั้งที่ 9 และงานสัมมนาญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ หอการแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

2017年11月18日(土)、第9回バンコク日本人商工会議所奨学金授与式と第6回日本セミナーを北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム主催でパーヤップ大学・サーイスリー・ジュティグン博士記念音楽ホールにおいて行いました。

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน เลรามัญ
(ผู้ช่วยอธิการบดี ภารกิจวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ)
ティアン・レイラーマン助教授
(パーヤップ大学 学長補佐(学術・研究学術サービス担当))

Mr. Michinobu Sugata (รองประธานและประธานกรรมการด้านการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JCC))
菅田 道信氏(盤谷日本人商工会議所 副会頭および社会貢献委員会、教育担当委員長)

อาจารย์ Isao Yamaki (ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
八巻一三男 会長(北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム会長)

Mr. Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
川田 一徳 総領事(在チェンマイ総領事館総領事)

อาจารย์ วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์
(โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:ซ้าย)
ワリット・ソーイヂャートゥロン先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学人文学部日本語課程:左)
อาจารย์ Yoko HARANO
(โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:ขวา)
原野ようこ先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学人文学部日本語課程:右)


โดยในงาน นักศึกษาจากเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาฯ ผู้ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นมีจำนวน 15 คน และผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นมีจำนวน 9 คน

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム加盟大学から、日本短期留学奨学金9名、優秀学生奨学金15名が受賞しました。
โดยในงานได้มีการกล่าวขอบคุณ และนำเสนอรายงานผลจากนักศึกษที่ได้รับทุนเมื่อปีก่อน

昨年の受賞者から、謝辞および報告が述べられました。

นางสาวปิยวรรณ อุตยานะ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ นางสาวเยาวลักษณ์ กันทาปัน นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นกล่าวขอบคุณที่ได้รับทุนในครั้งนี้

ナレースワン大学人文学部東洋言語学科日本語科学生ピヤワン・ウッヤーナさんとチェンマイ大学人文学部日本研究修士課程学生ヤオワラック・カンターパンさんは今年の優秀学生奨学金受賞の感謝を述べました。

นายณัฐกร คำปวน นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ เนื่องจากได้รับทุนการศึกษาเรียนดีเมื่อปีที่แล้ว 

チェンマイ大学人文学部日本研究修士課程学生ナッタゴン・カムプアンさんは昨年の優秀学生奨学金の感謝を述べ、留学の報告を行いました。

นางสาวปิยวรรณ อุตยานะ 
(นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ピヤワン・ウッヤーナさん
(ナレースワン大学人文学部東洋言語学科日本語科学生)

นางสาวเยาวลักษณ์ กันทาปัน
(นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ヤオワラック・カンターパンさん
(チェンマイ大学人文学部日本研究修士課程学生)นายณัฐกร คำปวน
(นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ナッタゴン・カムプアンさん
(チェンマイ大学人文学部日本研究修士課程学生)
ส่วนในช่วงบ่าย เป็นงานสัมมนาญี่ปุ่น ครัง้ที่ 6 โดยเครือข่ายฯ ได้รับความร่วมมือจากหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ เชิญวิทยากร ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในไทย จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ คุณประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ จาก บริษัท Toyota Motor Thailand Co.,Ltd., คุณวลัยรัตน์ อภินัยนาถ จากบริษัท AEON (Thailand) CO., Ltd., และคุณภาวิณี สมทรัพย์ จากบริษัท Japan Airlines Co., Ltd.มาทำการบรรยายเพื่อแนะนำปริษัทและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น

午後、第6回日本セミナーでは、盤谷日本人商工会議所のご協力により、トヨタ・モーター(タイランド)のプラパン・ジャンワタナポン氏、AEON(タイランド)のワライラット・アピナイナート氏、日本航空のパーウィニー・ソムサップ氏の3名の講演者をお招きして、日本企業への就職の勧め、日本の組織での仕事の仕方についての講演を行いました。
คุณประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ (บริษัท Toyota Motor Thailand Co., Ltd.)
プラパン・ジャンワタナポン氏 (Toyota Motor Thailand Co., Ltd. )คุณวลัยรัตน์ อภินัยนาถ (บริษัท AEON (Thailand) Co., Ltd.)
ワライラット・アピナイナート氏 (AEON (Thailand) Co., Ltd.)


คุณภาวิณี สมทรัพย์ (บริษัท Japan Airlines Co., Ltd.)
パーウィニー・ソムサップ氏 (Japan Airlines Co., Ltd.)อาจารย์ กัลยา แสนใจมูล
(อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยพายัพ:ซ้าย)
อาจารย์ เมธี พุทธวงศ์
(อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยพายัพ:ขวา)
カンラヤー・ セーンジャイムーン先生
(パーヤップ大学日本語日本文化学科講師:左)
メーティ・プッタウォン先生
(パーヤップ大学日本語日本文化学科講師:右)


Mr.Tsuyoshi INOUE (ผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
井上毅氏(盤谷日本人商工会議所専務理事