สื่อสิ่งพิมพ์/出版物

 หนังสือ และวารสารสารทั่วไป
出版物
Publications

 
“การศึกษาภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือในอนาคต” (โดย เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาในเขตภาคเหนือ และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา), 2561. สนับสนุนการพิมพ์ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (ภาษาญี่ปุ่น)

『北部タイにおける日本語・日本研究の教育の未来のために』(北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム) 2018年 助成:盤谷日本人商工会議所(日本語)

“แบบฝึกหัดสนทนาภาษาญี่ปุ่น– คู่มือการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน – เพื่อส่งเสริมการสื่อสารในการทำงาน” (โดยสถาบันสมาชิกเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาในเขตภาคเหนือ, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2558-2560. สนับสนุนการพิมพ์ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (ภาษาไทย / ภาษาญี่ปุ่น)

『ビジネス日本語 会話トレーニング―仕事でのコミュニケーションを支援する―教室活動の手引き』(北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム, ファーイースタン大学、パヤオ大学、パヤップ大学、チェンマイラチャパット大学、 2015-2017年 助成:盤谷日本人商工会議所(タイ語・日本語)


"หนังสือสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดบัอุดมศึกษาภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2559 " (โดย เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาในเขตภาคเหนือ, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาภาคเหนือ, Isao Yamaki (ed.) แปลภาษา,ตรวจคำศัพท์:อ.โขมพัฒน์ ประวัง) , 2560. สนับสนุนการพิมพ์ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (ภาษาไทย / ภาษาญี่ปุ่น)

『2016 年北部タイ大学生スピーチコンテスト原稿集』(北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム, 在チェンマイ日本国総領事館, タイ王国元日本留学生協会北部支部, 八巻一三男(編)コーマパット・プラワン(翻訳監修)) 2017年 助成:盤谷日本人商工会議所(タイ語・日本語)


"ตำราเรียนภูมิศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น"(โดย เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาในเขตภาคเหนือ และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2556. ISBN 978-974-672-793-8 สนับสนุนการพิมพ์ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (ภาษาไทย / ภาษาญี่ปุ่น)

『日本の姿-日本地理教科』(北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム・チェンマイ大学人文学部日本研究センター) チェンマイ:チェンマイ大学人文学部、2013年 ISBN 978-974-672-793-8 助成:盤谷日本人商工会議所(タイ語・日本語)

Textbook of Japanese Geography. (Author: the Consortium of Universities for Japanese Language and Japanese Studies in Northern Thailand, and Japanese Studies Center, Faculty of Humanities, Chiang Mai University) Chiang Mai: Japanese Studies Center, Faculty of Humanities, Chiang Mai University, 2013. ISBN 978-974-672-793-8. Supported by the Japanese Chamber of Commerce (In Thai Language and Japanese Language)