Sunday, November 26, 2017

【Report】งานสัมมนาเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2560 / 2017年度北部タイコンソーシアムセミナー開催

ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้รับการสนับสนุนจาก หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดงานสัมมนาประสบการณ์ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ งานสัมมนาการเรียนการสอนตำรา “มารุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” ณ ห้อง PC421 อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ

2017年11月19日(日) 9.00 – 13.00、北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムでは、バンコク日本人商工会議所と共催して、『タイ北部・ラムプーン工業地域での就業経験』及び 『教科書「まるごと」による日本の言語と文化の教え方』をパーヤップ大学・ペンターコート校舎PC421教室において開催しました。

   งานสัมมนาประสบการณ์ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือในช่วงเช้า ทางเครือข่ายฯ เรียนเชิญคุณพัทธรา ปิ่นสกุล(ผู้มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ระยะเวลา 11 ปี ) และ อาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงศ์ (เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ระยะเวลา 8 ปี และปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ) ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมญี่ปุ่น มาบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงาน สิ่งสำคัญในการทำงาน รวมทั้งการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน ทางเครือข่ายฯ หวังว่าคณาจารย์ที่เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ครั้งนี้ โดยเฉพาะคณาจารย์ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นและนำไปแนะแนวอาชีพและการทำงานในอนาคตแก่นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไป 
   นอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัยและระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย

午前中の『タイ北部・ラムプーン工業地域での就業経験』では、日系企業に就職経験のあるパッタラー・ピンサクン氏(日系企業11年勤務)とパッチャヤー・ソーポーンシティポン先生(日系企業8年勤務、現在パーヤップ大学人文社会学部日本語日本文化学科 非常勤講師)に日系企業で体験して得たことや、就職するまでに必要なこと、日本語を使って仕事をすることについて、参加くださったコンソーシアム加盟大学教員および北部タイ高校教員にわかりやすくご講義いただきました。さらにワークショップでは大学や高校での日本語教授について意見交換を行いました。

   งานสัมมนาการเรียนการสอนตำรา “มารุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” ในช่วงบ่าย ทางเครือข่ายฯ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Japan Foundation คือ อาจารย์ Naoko Hayakawa และ อาจารย์ฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์ มาบรรยายและแนะนำเกี่ยวกับการใช้ตำรา “มารุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

午後中の『教科書「まるごと」による日本の言語と文化の教え方』についての説明セミナーでは、国際交流基金バンコク日本文化センターの早川直子先生とトリッティマー・ルキラック先生をお招きして、教科書『まるごと』の日本語教授での使用法についてご紹介いただきました。


【Report】พิธีมอบทุนการศึกษา โดย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และงานสัมมนาญี่ปุ่น / バンコク日本人商工会議所第9回奨学金授与式と第6回日本セミナー開催

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ครั้งที่ 9 และงานสัมมนาญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ หอการแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

2017年11月18日(土)、第9回バンコク日本人商工会議所奨学金授与式と第6回日本セミナーを北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム主催でパーヤップ大学・サーイスリー・ジュティグン博士記念音楽ホールにおいて行いました。


Tuesday, November 21, 2017

【Report】โครงการJapanese Society in Film ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学での映画から見る日本社会『のんちゃんのり弁』上映会&セミナー開催

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ กำหนดจัดโครงการ Japanese Society in Film เรื่อง " ข้าวกล่องน้อยหน้ายิ้มของแม่(Noriben -the Recipe for Fortune-)

2017年10月20日 9:00 - 12:00、ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学で開催された『映画から見る日本社会「のんちゃんのり弁」上映会&セミナー』(共催:ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学、国際交流基金、北部タイ日本語日本研究コンソーシアム、ナレ―スワン大学、チェンマイ大学人文学部日本研究センター、協賛:バンコク日本人商工会議所)に対して開催協力をいたしました。

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า (สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

同セミナーでは、ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学人文社会学部東洋言語学科日本語科講師トーサック・ロムソムサー先生に日本の女性の抱える問題についてご講義いただきました。