สมาชิกของศูนย์เครือข่ายฯ / 加盟大学・研究機関

สมาชิกของศูนย์เครือข่ายฯ
加盟大学・研究機関
Members
 ที่อยู่
所在地
Address
Website
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
チェンマイ大学
Chiang Mai University
เชียงใหม่
チェンマイ
Chiang Mai
http://www.cmu.ac.th/
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
人文学部東洋言語学科日本語科
http://www.human.cmu.ac.th/cms/japan/
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
チェンマイ・ラーチャパット大学
Chiangmai Rajabhat University
เชียงใหม่
チェンマイ
Chiang Mai
http://www.cmru.ac.th/
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
人文社会学部東洋言語学科日本語科
ーーー
มหาวิทยาลัยพายัพ
パーヤップ大学
Payap University
เชียงใหม่
チェンマイ
Chiang Mai
http://www.payap.ac.th/
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
人文社会学部日本語日本文化学科
http://japan.payap.ac.th/site/
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ファーイースタン大学
Far Eastern University
เชียงใหม่
チェンマイ
Chiang Mai
http://www2.feu.ac.th
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
教養学部ビジネス日本語学科
http://www2.feu.ac.th/acad/ol/japan/
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
チェンラーイ・ラーチャパット大学
Chiang Rai Rajabhat University
เชียงราย
チェンラーイ
Chiang Rai
http://www.crru.ac.th
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ 
人文学部日本語学科
http://human.crru.ac.th/human2015/
program/Japan/index.html
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ナレースワン大学
Naresuan University
พิษณุโลก
ピサヌローク
Phitsanulok
http://www.nu.ac.th/
สาขาวิชาภาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
人文学部東洋言語学科日本語科
ーーー
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学
Pibulsongkram Rajabhat University
พิษณุโลก
ピサヌローク
Phitsanulok
http://www.psru.ac.th/
สาขาวิชาภาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
人文社会学部日本語学科
ーーー
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ウッタラディット・ラーチャパット大学
Uttaradit Rajabhat University
อุตรดิตถ์
ウッタラディット
Uttaradit
http://www.uru.ac.th/
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์
人文学部日本語学科
http://human.uru.ac.th/Major/Japan/
มหาวิทยาลัยพะเยา
パヤオ大学
University of Phayao
พะเยา
パヤオ
Phayao
http://www.up.ac.th
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์
教養学部日本語学科
http://www.libarts.up.ac.th/v2/marjorjapan/
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
チェンマイ大学人文学部

日本研究センター
Japanese Studies Center, Faculty of Humanities, Chiang Mai University
เชียงใหม่
チェンマイ
Chiang Mai