Thursday, November 13, 2014

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 10

รายละเอียดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 10
1. คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ (รายละเอียดของคุณสมบัติให้ถือในใบสมัครเป็นสำคัญ)
1.               กำลังศึกษาอยู่ในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขตจังหวัดภาคเหนือ
2.               มีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น  ไม่จำเป็นต้องเรียนเอกภาษาญี่ปุ่น
3.               ผู้สมัครถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
4.               บิดา หรือ มารดา ของผู้สมัครถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
5.               ไม่เคยไปญี่ปุ่นเกิน 3 เดือน ใน 3 ปีที่ผ่านมา
6.               ไม่เคยเป็นผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น  ในพระบรมราชูปถัมภ์  สำนักงานภาคเหนือ

2. กฎเกณฑ์ในการประกวด
                1.   ไม่จำกัดหัวข้อเรื่อง ความยาวในการพูด 5 นาที          
                2.   อนุญาตให้นำต้นฉบับขึ้นเวทีประกวดได้แต่มิใช่อ่านตามต้นฉบับ                          
                3.   แต่งกายให้สุภาพ งดรองเท้าแตะทุกชนิด

3. เกณฑ์ในการคัดเลือกบทความ
คณะกรรมการจะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเนื้อหาที่สมเหตุสมผลชัดเจนและมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

4. เกณฑ์การให้คะแนนในวันแข่งขัน
นอกเหนือจากเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้แล้วผู้เข้าแข่งขันยังต้องให้ความสำคัญกับหัวข้อดังต่อไปนี้
                (1) ถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างชัดเจน และมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
                (2) การออกเสียงที่เป็นธรรมชาติ 
                (3)ไม่เน้นการแสดงท่าทางประกอบมากจนเกินไป

5. วัน/เวลา/สถานที่ประกวด
                1.   วันเสาร์ที่ 31 มกราคม  2558
                2.   ลงทะเบียน 08.30 09.30 น.
                3.   ประกวด 09.30 17.00 น.
                4.   ณ ห้องประชุมดอกปีบ  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
                     
6. การสมัครเข้าประกวด
1.               ยื่นใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายและแนบบทความนำส่งด้วยตนเองหรือนำส่งทางไปรษณีย์
2.               รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5  มกราคม 2558 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.) โดยถือวันสมัคร ตามเวลาที่บทความส่งถึงสมาคมฯ จะถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์)7. หลักฐานในการสมัคร
1.   ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ชุด พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2.   หัวข้อเรื่องและบทความที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ (พิมพ์หรือเขียนด้วยปากกาเท่านั้น)
3.   สำเนาบัตรประชาชน
4.   สำเนาทะเบียนบ้าน
5.   ใบรับรองการเป็นนักศึกษา           

8. ประกาศผลการคัดเลือก
     ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งผลทางโทรศัพท์และ www.ojsatn.com พร้อมจดหมายลงทะเบียน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558  รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 -814344, 814550

9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด