Monday, June 4, 2018

【Report】การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1 / 2561 / 2018年度第1回 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議開催

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการประชุมฯ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 8 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 1 แห่ง และผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมช่วงเช้า มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเริ่มต้นด้วยการประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมของสมาชิกเครือข่ายฯ นอกจากนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆประจำปีการศึกษา 2560 ทีผ่านมา เช่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น การเยี่ยมชมศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตลอดจนเสนอแผนโครงการประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ยังร่วมกันหารือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของเครือข่ายฯ เป็นต้น


2018年度第1回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、6月2日土曜日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて開催されました。

北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関からの代表が集まるとともに、 バンコクからもバンコク日本人商工会議所(JCC)の代表にご参加いただきました。

午前中は、日系企業訪問や文化交流プログラムなどといった各大学の個別事業報告、2017年度会計報告、および来年度の個別事業申請が行われました。午後には、来年度の合同事業申請とともに、今後のコンソーシアム運営についての話し合いなどが行われました。


การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือครั้งที่ 1/2561
2018年度第1回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議เรียงลำดับจากทางซ้าย
Mr. Atsushi Aoki (กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ )
Mr.Tsuyoshi Inoue (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
Mr. Masaki Satou (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
左から順に
青木敦史領事 (在チェンマイ日本国総領事館)
井上毅氏 (盤谷日本人商工会議所専務理事)
佐藤正喜氏 (盤谷日本人商工会議所教育担当委員)
อาจารย์  Ryota WAKASONE (ซ้าย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ Isao YAMAKI (ขวา)
ประธานกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

若曽根了太先生 (左)
チェンマイ大学

八巻 一三男先生 (右)
コンソーシアム会長

เรียงลำดับจากทางซ้าย
อาจารย์ โขมพัฒน์ ประวัง
พิธีกร:อาจารย์ Toshiaki Kanaya
มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์
เลขาธิการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

左から順に
コーマパット・プラワン先生
司会:金谷俊暁先生
パヤオ大学

サランヤー・コンジット先生
コンソーシアム事務局長

อาจารย์ Hiraru Yokobori (ซ้าย)
อาจารย์  ดร.ปิยธร แก้ววัฒนะ(ขวา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

横堀ひかる先生 (左)
ピヤトーン・ゲーウワタナ先生(右)
チェンマイ大学

อาจารย์ กัลยา แสนใจมูล (ซ้าย)
อาจารย์ Mari Suzuki(ขวา)
มหาวิทยาลัยพายัพ

カンラヤー・ セーンジャイムーン先生 (左)
鈴木満里先生(右)
パヤップ大学

Ms. Nami Fujishita (ซ้าย)
หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

อาจารย์ ทัศวรรณ ทองหาญ นากาตะ(ขวา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

藤下奈美氏 (左)
バンコク日本人会議所

タサワン・トンハーン・ナカタ先生(右)
チェンマイ・ラチャパット大学

อาจารย์ Ayumi Shimomura (ซ้าย)
Adviser of Japanese Language Education, Japan Foundation ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

อาจารย์ ชีวิน สุขสมณะ (ขวา)
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

下村朱有美先生(左)
国際交流基金日本語教育アドバイザー・ユッパラート高校所属

シーウィン・スサマナ先生(右)
ファーイースタン大学

อาจารย์ ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์ (ซ้าย)
อาจารย์ Jun Matsubara (ขวา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

シリヌク・クチャローパイブン先生(左)
松原潤先生(右)
ナレースワン大学

อาจารย์ Yoko Harano (ซ้าย)
อาจารย์ วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์ (ขวา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

原野陽子先生(左)
ワリット・ソージャトゥロン先生(右)
チェンライ・ラチャパット大学

อาจารย์ ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า (ซ้าย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผศ. ธีรัช ปัญโญ (ขวา)
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ

トゥサック・ロンソムサー先生(左)
ピブンソンクラーム・ラチャパット大学

ティーラット・パンヨー助教授(右)
タイ国元日本留学生協会北部支部