Monday, November 4, 2013

พิธีมอบทุนจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ 2 พ.ย. 2554


ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ(UCJ.) 
จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ(JCC.) 
และการประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ 
ใน วันพุธที่ พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30น.-14.30น. ณ ห้อง A3310 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
   ในการนี้ ขอขอบพระคุณท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ คณะผู้บริหารหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาร์อีเทอร์น และสมาชิกศูนย์เครือข่ายฯทุกท่าน 
ที่ทำให้การจัดงานในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี