Monday, November 4, 2013

โครงการศึกษาดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ(UCJ.) 
       จัดโครงการศึกษาดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน 
    เมื่อ วันพุธที่ 11 มกราคม 2555 เวลา 08.30น.-15.45น. 
ที่ บริษัท Murata Electric Co.,Ltd. และ บริษัท Thai NJR Co.,Ltd. 


ในการนี้ ขอขอบพระคุณ บริษัท Murata Electric Co.,Ltd. และ บริษัท Thai NJR Co.,Ltd. ที่ให้ความอนุเคราะห์
ต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงงงาน รวมทั้งขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้