Monday, November 4, 2013

การประชุมคณะกรรมการ วันที่ 27 กรกฎาคม 2554

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง HB 7802 คณะมนุษยศาสตร์

โพสต์เมื่อ  โดย