Monday, November 4, 2013

JENESYS Programme 2011

ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ 
ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกศูนย์เครือข่ายฯทั้ง 20 ท่าน
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS Programme 2011
(โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเอเชียตะวันออกในศตวรรษที่ 21 ปี 2011)
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น,
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่, JICE และสมาชิกศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา
ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ โดยจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 16-25 ตุลาคม ที่ผ่านมา 
โปรแกรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาในหลากหลายด้าน
อาทิ เรื่องสังคมดั้งเดิมของญี่ปุ่น, วัฒนธรรมป๊อบ, การจัดการหลังเกิดภัยพิบัติ ฯลฯ
ได้เข้าชมละครคาบูกิ และทัศนศึกษาโรงงานที่มีชื่อเสียงและโรงเรียนประถมในจังหวัดโตเกียว
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมทั้ง 20 ท่าน ยังได้มีโอกาสไปโฮมสเตย์กับครอบครัวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดนารา
เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของครอบครัวชาวญี่ปุ่นอย่างแท้จริงอีกด้วย

สำหรับการรายงานสรุปผลการเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ 
จะมีการให้ดาวน์โหลดที่บล็อกของศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อเผยแพร่ในลำดับต่อไป