Monday, November 4, 2013

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบทความทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา เพื่อตีพิมพ์ลง JSN Journal


ด้วยเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น
ได้มีมติที่จะจัดทำวารสารทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ของเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
ในประเทศไทย (JSN Journal) ขึ้น

ในการนี้ คณะกรรมการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญ
อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ทำงานวิชาการเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาและผู้สนใจ
เข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในสาขาภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย (JSN Journal)
และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบทความฯนี้ แก่หน่วยงานของท่าน จักเป็นพระคุณยิ่ง

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะนำเสนอบทความ สามารถส่งบทความทางไปรษณีย์ จำนวน 3 ชุด มาที่
สำนักงานเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย กองบรรณาธิการ JSN Journal ชั้น 3
อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.japanwatch.org/thai/jsn.php